Vuosisadan rakentajat - säännöt ja kilpailuehdot

Lue ohjeet huolellisesti ennen haastekilpailuun osallistumista.

Vuosisadan rakentajat on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsenkunnan liikkeelle laittama ja säätiöiden rahoittama haastekilpailu. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt alla kuvatut kilpailun säännöt. Järjestäjällä on oikeus sulkea kilpailusta tiimi, mikäli tiimi tai sen jäsen rikkoo kilpailun sääntöjä tai Suomen lainsäädäntöä. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse tiimin kontaktihenkilölle.

1. Haaste

Kehitä ratkaisu, joka lisää 10-26-vuotiaiden nuorten ja heidän jokapäiväisessä elämässään mukana olevien ihmisten kykyä tukea nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa. Ratkaisu voi liittyä mihin tahansa nuorten elämän osa-alueeseen, kuten kouluun, koulutukseen ja osaamiseen sekä vapaa-aikaan, kotioloihin tai työhön.

2. Hakukelpoisuus

2.1 Hakemuksen pitää olla toimitettuna järjestäjän osoittamalle verkkoalustalle 1.2.2017 klo 23:59 mennessä. Järjestäjä ei ole vastuussa tietoteknisistä ongelmista johtuvista kadonneista, vahingoittuneista tai myöhästyneistä hakemuksista.

2.2 Haastekilpailuun osallistutaan tiiminä, jonka jäsenenä tulee olla vähintään kolme eri organisatorista tahoa tai henkilöä. Tiimin maksimikokoa ei ole määritelty. Tiimin jäsen voi olla luonnollinen henkilö tai organisaatio. Tiimin jäsenistä vähintään yhden jäsenen tulee olla joko voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys, säätiö, julkinen toimija tai yksityishenkilö. Muut tiimin jäsenet voivat olla yksityishenkilöitä tai vapaasti minkä tahansa muotoisia juridisia toimijoita. Henkilöjäsenille ei ole ikärajoitusta.

2.3 Yksi taho voi halutessaan osallistua useampaan kilpailutyön jättävään tiimin ja voi myös tulla palkituksi useammasta ratkaisusta.

3. Jatkoon valittavat hakemukset

3.1 Hakukelpoisia hakemuksia arvioidaan hakukriteerien pohjalta, minkä perusteella valitaan tiimit jatkoon. Jatkoon valituille tiimeille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Jatkoon valittuja tiimejä voidaan pyytää täydentämään hakemustaan ilmoitettuun määräaikaan mennessä ehtona kilpailuun osallistumiselle.

3.2 Tuomariston ja järjestäjän päätös hakukelpoisuudesta, jatkoon valituista tiimeistä sekä kilpailun voittajasta/voittajista on lopullinen. Tuomaristolla on oikeus olla valitsematta voittajaa.

4. Kilpailualue ja kieli

4.1 Haastekilpailun ratkaisuilla tulee olla kytkös Suomessa asuvien nuorten hyvinvoinnin parantamiseen. Ratkaisu voi parantaa myös muualla maailmassa asuvien nuorten hyvinvointia.

4.2 Haastekilpailutyöt voi sekä ensimmäisessä vaiheessa että finaalissa jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

4.3 Kilpailu toteutetaan Suomessa ja siihen sovelletaan suomalaista lainsäädäntöä.

5. Kilpailuaika ja kilpailutyön rekisteröinti

Vuosisadan rakentajat -haastekilpailuun osallistutaan jättämällä hakemus 1.2.2017 klo 23.59 mennessä sähköisen lomakkeen kautta järjestäjän osoittamalla verkkoalustalle. Tätä seuraa finaalivaihe, johon valitaan 10-20 ehdotusta. Finaalivaiheessa tiimien oletetaan kehittävän ehdotustaan. Finaalivaiheessa osallistuvaa tiimiä voi tarvittaessa täydentää. Voittaja tai voittajat julkaistaan 1.10.2017 järjestettävässä palkintogaalassa.

6. Osallistumistietojen julkisuus

Järjestäjällä on oikeus julkistaa kilpailuun osallistuneiden tiimien sekä näiden jäsenten nimet ja kilpailuehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan. Julkistaminen tehdään yhteistyössä kunkin tiimin kanssa siten, että tiimit hyväksyvät julkistettavan materiaalin sisällön ja huolehtivat siitä, että materiaaliin ei sisälly liikeideoita tai liikesalaisuuksia, joita tiimi ei halua julkistaa. Järjestäjällä on oikeus sopia julkistamisen sisällöstä tiimin nimeämän kontaktihenkilön kanssa.

7. Palkinnot

7.1 Haastekilpailun järjestää Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsenistöön kuuluvien säätiöiden ja rahastojen pooli. Järjestäjien tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi. Järjestäjät ovat yhdessä sitoutuneet rahoittamaan huomattavan palkintosumman, jos kilpailuun tulevat ehdotukset ovat laajasti sellaisia, että ne sopivat säätiöiden rahoittamaksi. Järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden olla jakamatta ensimmäistä palkintoa, mikäli mikään kilpailuehdotuksista ei vastaa säätiöiden rahoituksen edellyttämiä vaatimuksia. Tutustu mukana oleviin säätiöihin ja niiden toimialoihin täällä.

7.2 Palkintosumma voidaan antaa yhdelle kilpailutyölle tai palkinto voidaan jakaa useamman työn kesken. Palkintosumman luovutusta koskevat kilpailun taustalla olevien säätiöiden rahoitusehdot. Tämä voi rajoittaa rahoituksen maksamista tiimin sisällä eri toimijoille. Tämä ei kuitenkaan vaikuta palkittavien ratkaisujen valintaan, jonka tekee tuomaristo.

Jos tukea/ apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, vielä maksamaton rahoitus voidaan perua ja jo maksettu rahoitus periä takaisin. Myönnetty rahoitus voidaan myös peruuttaa, mikäli tuen saaja käyttäytyy lain tai hyvien tapojen vastaisesti.

8. Kilpailusta vetäytyminen tai poissulkeminen

8.1 Järjestäjällä on oikeus poissulkea kilpailusta tiimi, mikäli tiimi tai sen jäsen rikkoo kilpailun sääntöjä tai Suomen lainsäädäntöä

8.2 Tiimi voidaan katsoa kilpailun keskeyttäneeksi jos
se ilmoittaa kirjallisesti vetäytyvänsä kilpailusta tai
tiimi tai sen jäsen ei osallistu kilpailun työpajoihin ja tapahtumiin tai
tiimi ei palauta pyydettyjä töitä tai lomakkeita määräpäivään mennessä
tiimi ei vastaa yhteydenottoihin 14 päivän sisään.

8.3 Jos tiimi keskeyttää kilpailun
sen tulee maksaa järjestäjälle takaisin ratkaisun kehittämistä varten annettu kehitysraha
järjestäjä voi, mutta sen ei ole pakko, nostaa uutta tiimiä kilpailuun.

9. Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin säilyvät tekijöillä. Järjestäjä ei vastaa mistään immateriaalioikeudellisista tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista osallistujille tai kolmansille osapuolille.

10. Osallistujien henkilötiedot

Osallistujien henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan henkilötietolakia (22.4.1999/523). Henkilörekisterin rekisteriseloste on kilpailun verkkosivuilla osoitteessa www.vuosisadanrakentajat.fi

11. Muutokset sääntöihin

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla osoitteessa www.vuosisadanrakentajat.fi