Kom och bygg
ungdomarna
ett nytt, bättre
århundrade.

Hur mår de unga i Finland? Vilka nya möjligheter behöver de, vad vill de ha? Hur kan ungdomarna bli ännu lyckligare?

Sekelskaparna är en allmän innovationstävling med fokus på unga. Vi söker idéer som främjar ungdomars välbefinnande och delaktighet i samhället, nu och i framtiden. Tävlingen är en gåva från 44 finländska fonder och stiftelser till ett hundraårigt Finland.

Så här går det till:

Tävlingen börjar den 1 oktober 2016

Vuosisadan Rakentajat

Registrera din idé senast den 1 februari 2017

Vuosisadan Rakentajat

Utvecklings­processen börjar den 9 mars 2017

Vuosisadan Rakentajat

Utveckla lösningen

Vuosisadan Rakentajat

Vinnare publiceras den 1 oktober 2017

Här är teamen som går vidare till Sekelskaparnas final!

Bekanta dig med finalisterna.

Utmaningen:

Innovationstävlingen söker lösningar som bidrar till att bygga en bättre framtid för unga. Din uppgift är att utveckla en lösning som ökar möjligheterna för 10–26-åriga unga och människor i deras vardag att stöda ungdomars välbefinnande och delaktighet i samhället. Lösningen kan tangera vilket som helst delområde i de ungas liv, så som skola, kunskap och utbildning, fritid, hemförhållanden eller arbete.

Förmåga att stöda ungdomars välbefinnande syftar i det här fallet på bland annat självkännedom, coping-strategier och hushållning, färdigheter att hantera hälsa och mänskliga relationer – förmågor som ungdomarna själva och människorna i deras liv kan använda för att stöda de ungas sociala, psykiska och fysiska välbefinnande.

Med delaktighet i samhället avses i det här fallet verksamhet i och en känsla av att tillhöra en gemenskap, till exempel genom studier, jobb, hobbyer eller föreningar.

Med personer som delar ungdomarnas vardag avses till exempel familj och släkt, vänner, grannar, hobbylärare och -handledare samt andra personer som den unga interagerar med i vardagen.

Lösningarna kan till exempel handla om nya gemenskaper eller kamratstödsgrupper, god praxis, tekniska tillämpningar eller välfungerande service.

Vem kan delta?

  • Sekelskaparna är en allmän innovationstävling. Deltagarna bör forma team på minst tre personer eller aktörer. Det finns inget maximiantal teammedlemmar. Teammedlemmen kan vara en organisation eller en fysisk person.
  • Minst en av medlemmarna bör vara antingen en allmännyttig registrerad förening, stiftelse, statlig eller kommunal offentlig aktör eller privatperson. Resten av medlemmarna kan vara privatpersoner eller juridiska personer av valfri kategori.
  • Ansökan kan lämnas in på finska, svenska eller engelska.

Vägen till tävlingen

Hur deltar man i en innovationstävling i praktiken? Bekanta dig först med utmaningen. Tänk sedan ut en idé som svarar på utmaningen. Samla ihop ett team kring din idé med minst tre personer eller organisationer.

Innan du skickar in ert bidrag rekommenderar vi att besöka på ansökningsklinikerna, där du får hjälp med att utforma din idé och svar på alla frågor angående tävlingen. Klinikerna ordnas i Helsingfors 22.11.2016 och 18.1.2017. Exakt tid och plats meddelas senare på den här webbplatsen.

Kom ihåg att lämna in din ansökan senast 1:a februari 2017. Efter det går juryn igenom ansökningarna och väljer ut teamen som går till final. Du informeras personligen om du kvalificerat till final. Information om teamen som gått vidare till final publiceras i början av mars 2017.

Tävlingen sätter igång på allvar den 9 mars 2017, när teamen presenterar sina idéer inför stiftelserna. Därefter åker de tillsammans på ett två dagar långt bootcamp-läger under tiden 16–17.3., där deltagarna övernattar och jobbar intensivt med att utveckla sina lösningar. Efter det samlas vi för workshops kring olika teman en gång i månaden. Tanken är att varje workshop utvecklar teamens idéer och tar dem närmare att bli verkliga, genomförbara lösningar.

Tävlingens final ordnas den 6 september 2017. Då presenterar teamen sina fulländade lösningar inför juryn. Därefter drar sig juryn tillbaka för att överlägga och segrarna offentliggörs i samband med en avslutande fest 1.10.2017. Det här är först början på segrarnas arbete: härefter börjar arbetet med att gå från idé till verklighet med hjälp av finansieringen.

Hurdana lösningar har vinnarpotential?

De bidrag som kvalificerar till innovationstävlingen bedöms enligt följande kriterier:

  • Nyskapande: Lösningen ska vara ny i sin kontext. Den är antingen alldeles ny eller till använder sig av, kombinerar eller tillämpar en existerande lösning eller lösningar. Teamet bör tydligt kunna demonstrera det nyskapande med sin lösning. Lösningen lämpar sig inte för tävlingen ifall den kan tolkas vara en uppenbar kopia av en redan existerande lösning. De sökande ska också kunna påvisa hur innovationstävlingen gynnar utvecklingsarbetet kring deras lösning (t.ex. genom finansiering, coaching, nätverk, synlighet eller annat).
  • Effekt: Lösningen ska på ett betydande sätt utöka möjligheterna för ungdomar och människorna i deras vardag att stöda unga personers välbefinnande och delaktighet i samhället. Teamet som utvecklar lösningen bör ha kriterier eller instrument för att bedöma lösningens effekt.
  • Samskapande och pilotering: Lösningen är utvecklad och testad tillsammans med relevanta grupper, till exempel ungdomar.
  • Reproducerbarhet, spridbarhet och hållbarhet: Lösningen kan reproduceras och spridas nationellt eller internationellt. Lösningen har också möjlighet till fortsatt verksamhet efter att finansieringen använts upp.
  • Potential: Teamet har realistiska förutsättningar att genomföra sin lösning och testa den redan under tävlingens utvecklingsfas. Teammedlemmarna bör besitta stark och mångsidig kompetens för att på ett trovärdigt sätt kunna genomföra sin lösning. Ifall det finns brister gällande relevant kompetens, bör teamet förbinda sig till att hitta medlemmar med saknad kompetens för att bli utvalda till tävlingens utvecklingsfas.

Håll dig uppdaterad - beställ vårt nyhetsbrev