Frågor och svar

Hur stort ska man tänka? Vilken skala förväntas tävlingens lösningar ha?

Tävlingen söker ambitiösa lösningar som förändrar samhället. Avsikten är inte att söka finansiering till exempel för den egna basverksamheten. Vi talar om miljontals snarare än om tiotusentals euro. I den här tävlingen får och ska du tänka stort.

Hur stor är vinstsumman?

Vinstsumman är inte avgjord, utan beror på tävlingsbidragen. Stiftelserna är förberedda att stöda lösningarna med upp till miljontals euro, ifall de är goda och motsvarar stiftelsernas egna regler för finansierade projekt. I tävlingen deltar en bred skara stiftelser och således har alla branscher garanterat goda idéer som lämpar sig för Sekelskaparna-tävlingen. Här kan du bekanta dig med stiftelserna som samarbetar med tävlingen.

Hur väljs de kvalificerade teamen?

Här kan du bekanta dig med lösningarnas bedömningskriterier. I den första fasen är det särskilt viktigt med en god idé och ett mångsidigt team.

Varför ska det finnas minst tre personer eller institutioner i teamet?

Vi tror att de bästa lösningarna som skapar verklig förändring sker i samarbete mellan lika sektorer och organisationer. Ett syfte med tävlingen Sekelskaparna är att motivera olika aktörer till att hitta nya samarbetspartners samt få nya idéer och förfaringssätt.

Vilka slags personer borde jag hitta till mitt team?

Teamet bör besitta den kunskap som krävs för att utveckla lösningen. Mångsidiga team som består representanter från olika sektorer har goda förutsättningar och det går inte att komma vidare i tävlingen med ett team där alla medlemmar verkar inom samma bransch.

Tänk så här: Om tio år när min lösning tagits i bruk och spridits runtom i Finland, vilka personers insatser har behövts?

Måste teammedlemmarna vara säkra på att de kan förbinda sig till projektet redan under ansökningsfasen?

Alla teammedlemmar måste vara medvetna om att de är med i teamet och vara förberedda på att förbinda sig till projektet. I ansökningsfasen förutsätter vi ändå inte till exempel undertecknade avtal.

Vad är den minsta instansen som kan delta i tävlingen?

Storleken på aktörerna i teamet är inte avgörande, men det är nödvändigt att alla deltagare förbinder sig till uppgiften och är motiverade att jobba fram en lösning.

Hur självförsörjande bör teamet vara? Ska teamet besitta all nödvändig kunskap (t.ex. kodning, grafisk design) eller är det möjligt att få extern hjälp under utvecklingsfasen?

Möjligheterna att gå vidare till final är bättre ju mer nödvändigt kunnande teamet besitter redan under ansökningsfasen. Teamet kan ändå fyllas på under tävlingens gång. De kvalificerade teamen får mentorer samt stöd och coaching från toppexperter för att utveckla sina idéer i samband med workshops, men ekonomiskt stöd för att till exempel anställa arbetskraft kan inte garanteras. Därför lönar det sig redan under ansökningsfasen att modigt ta kontakt med aktörer som kunde bidra till teamet med de färdigheter som saknas – tävlingen är garanterat en lockande möjlighet för många olika aktörer.

Är det möjligt att utveckla en idé som redan tidigare förverkligats?

Ja, så länge som lösningen motsvarar tävlingens kriterier för ”nyskapande”:

”Lösningen är antingen alldeles ny eller använder sig av, kombinerar eller tillämpar en existerande lösning eller lösningar. Teamet bör tydligt kunna demonstrera det nyskapande med sin lösning. Lösningen lämpar sig inte för tävlingen ifall den kan tolkas vara en uppenbar kopia av en redan existerande lösning.” En vilja att utveckla, förstora och/eller sprida en existerande lösning kan tolkas som nyskapande.  

Kan lösningen rikta sig till en begränsad åldersgrupp?

Ja, ifall åldersgruppen faller inom ramen för 10–26-åringar.

Ska lösningarna riktas till finländska ungdomar eller en internationell publik?

Målet med tävlingen Sekelskaparna är att öka välfärden hos ungdomar som bor i Finland. Det är ändå definitivt en positiv sak ifall idén fungerar också på andra håll i världen.

Ifall flera deltagare tävlar med en liknande lösning, hur avgörs vinnaren? Kommer idéerna att slås ihop?

Om deltagarna bidrar med liknande idéer, väljer juryn ut den som bäst uppfyller ansökningskriterierna. Vi uppmuntrar dock teamen till samarbete. Det lönar sig att delta i ansökningsklinikerna (8.12 och 18.1) och följa med tävlingens webbplats för att hitta liknande idéer och potentiella samarbetspartners.

I enlighet med moment 3.1 i tävlingsreglerna kan arrangören be teamet att komplettera sin ansökan för att komma vidare. I det här skedet kan arrangören alltså introducera team som jobbar kring liknande lösningar och föreslå ett samarbete.

Har tävlingen bara en vinnare eller kan prisen delas mellan flera idéer?

Det kan finnas flera vinnare.

Samlar stiftelserna ihop en gemensam prissumma för vinnaren eller finansierar de endast lösningar i enlighet med sin verksamhet?

Stiftelserna kan finansiera lösningar både tillsammans och självständigt, så länge lösningen i fråga överensstämmer med stiftelsernas verksamhetskriterier. Ett mer definitivt svar fås när de kvalificerade lösningarna är utvalda. Det finns en stor skara stiftelser som deltar i tävlingen och således finns det garanterat lämpliga lösningar för Sekelskaparna-tävlingen inom alla branscher.

Kräver tävlingens utvecklingsfas heltidsarbete kring lösningen?

Tävlingen kräver inte ett engagemang av sina deltagare på heltid. Tävlingsdeltagarna förutsätts ändå ta del av alla tävlingens workshops och evenemang samt utveckla lösningen på egen tid mellan evenemangen. Erfarenhet visar att ju mer tid teamet lägger ner på att utveckla sin idé, desto mer framgång har den i tävlingen.

Tävlingens Boot camp-läger arrangeras 16–17.3.2017. Eftermiddagsworkshops ordnas den 5.4, 17.5 och 16.8.2017 cirka kl 16–19. Därtill förväntas teamen delta i träffen mellan teamen och stiftelserna den 9.3.2017 samt Lösningarnas kväll 6.9.2017.

Räcker en god idé eller bör det finnas konkreta bevis på hur lösningen fungerar i praktiken?

I ansökningsfasen räcker det med en god idé, men lösningen bör ha en trovärdig plan och ett trovärdigt, professionellt team. Vi förutsätter inte att teamet har bevis på hur lösningen fungerar under ansökningsfasen. Under utvecklingsfasen bör lösningen dock testas för preliminära resultat.

Över en hur lång tidsperiod förväntas lösningen bära frukt?

Samhällelig förändring sker ofta långsamt, alltså förutsätter vi inte att lösningens verkningar bör ses omedelbart.

Under ansökningsfasen bör teamet ändå ha en uppfattning om vilka slags verkningar lösningen kan förväntas ha, under en hur lång tidsperiod och hur verkningarna kan utvärderas. Lösningen testas under utvecklingsskedet för att få preliminära bevis på funktionaliteten.

Hur ska lösningens effekt bedömas under ansökningsfasen?

På ansökningsblanketten ombeds teamet att redogöra för hur det själv kommer att utvärdera uppfyllandet av sina mål. Under utvecklingsfasen kommer kvalificerade team att få hjälp med att utöka lösningens verkningar och utvärdera dem.

Kan lösningen bygga på utveckling av samarbetet mellan stiftelserna och/eller privata och offentliga aktörer?

Ja, ifall detta sker på ett ambitiöst, nytänkande och samhällsomvälvande sätt.

Hur detaljerad bör tävlingsansökan vara?

De sökande bör besvara ansökningsblankettens frågor på ett utförligt sätt inom ramen för teckenmängden. Vi förutsätter ändå inte t.ex. kostnadsberäkningar eller annan detaljerad information.