Me olemme
mukana.

Vuosisadan rakentajat -haastekilpailun järjestää 44 suomalaista säätiötä yhdessä. Kilpailu on säätiöiden lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Tutustu mukana oleviin säätiöihin tästä.

Vi är
med.

Sekelskaparna-innovationstävlingen organiseras tillsammans av 44 finländska stiftelser. Tävlingen är stiftelsernas gåva till det hundraåriga Finland. Bekanta dig med deltagande stiftelserna här.

We are in.

The Builders of the Century challenge prize is organized together by 44 Finnish foundations. The prize is the foundations' gift to Finland as the country celebrates its centenary of independence. Get to know the foundations involved here.

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1993

www.aktiastiftelserna.fi

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Esbo och Grankulla. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, ideell och samhällsnyttig verksamhet primärt inom Esbo och Grankulla. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmännyttig verksamhet. Stiftelsen kan också ekonomiskt stöda arbete och forskning och all annan laglig verksamhet som främjar och stöder stiftelsens ändamål.

Emil Aaltosen Säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1937

www.emilaaltonen.fi

Emil Aaltosen Säätiön tarkoituksena on myöntää apurahoja suomenkielisten tutkijoiden luovan tieteellisen työn tukemiseen. Säätiön tehtävänä on myös vaalia perustajansa, vuorineuvos Emil Aaltosen (1869-1949) muistoa ylläpitämällä hänen elämäntyötään, teollista kehitystä koskevaa näyttelyä sekä hänen keräämänsä taidekokoelman näyttelyä Pyynikinlinnassa Tampereella.

Helsingin yliopiston tiedesäätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1991

www.helsinki.fi/tiedesaatio

Helsingin yliopiston tiedesäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää nuorten tieteenharjoittajien tutkimustyötä Helsingin yliopistossa. Säätiö rahoittaa 23 työsuhteisiin perustuvaa enintään nelivuotista nimikoitua tohtoriohjelmapaikkaa. Uusia paikkoja avataan haettavaksi joka toinen vuosi.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1942

www.wihurinrahasto.fi

Jenny ja Antti Wihurin rahasto edistää ja tukee henkistä ja taloudellista suomalaista viljelystä sekä lujittaa isänmaallista maanpuolustustahtoa. Tarkoitusta toteutetaan myöntämällä apurahoja ja palkintoja tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan harjoittajille, ylläpitämällä Wihurin tutkimuslaitosta ja kuvataiteen stipendi- ja residenssiohjelmia sekä kartuttamalla Rovaniemen taidemuseoon lahjoitettua Wihurin rahaston taidekokoelmaa.

Kalevalaseura-säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1911

www.kalevalaseura.fi

Kalevalaseura-säätiön tehtävänä on Kalevalaan ja suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvän tiedon välittäminen, tutkiminen ja julkaiseminen, tieteen ja taiteen yhdistäminen sekä Kalevala-aiheisen taiteen edistäminen. Säätiö järjestää tapahtumia, myöntää tunnustuspalkintoja, antaa lausuntoja ja tekee yhteistyötä kulttuurialan toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla.

KAUTE-säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1956

www.kaute.fi

@kaute_saatio

Suomalaisten ekonomi- ja diplomi-insinöörijärjestöjen perustama KAUTE-säätiö edistää suomalaisen yhteiskunnan uudistumista tukemalla kauppatieteen ja tekniikan tutkimusta, opiskelua ja opetusta. Apurahoja kohdennetaan erityisesti nuorille kunnianhimoisille tutkijoille.

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö sr

Lue lisää

Perustamisvuosi:1972

www.kymin100.fi

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö edistää toiminta-alueellaan opintotoimintaa sekä tukee kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaa apurahoin. Perinteisesti tukea ovat voineet saada UPM-kymmeneläiset ja heistä koostuvat yhteisöt, perheenjäsenet ja eläkeläiset Kouvolassa. Lisäksi kaikki kouvolalaiset voivat hakea apurahaa opintotoimintaan. Apurahoja myönnetään myös Kymenlaaksossa toimiville yhdistyksille, ryhmille ja tutkijoille.

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1972

www.nessling.fi

@NesslingSaatio

Maj ja Tor Nesslingin Säätiön tarkoituksena on edistää tutkimusta ympäristönsuojelun kehittämiseksi. Säätiö pyrkii haastamaan eri tieteenalat ja sektorit pohtimaan yhdessä ratkaisuja ihmiskunnan tärkeimpään kysymykseen: Miten maapallo säilytetään elinkelpoisena myös tuleville sukupolville?

Marjatta ja Eino Kollin säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1991

www.kollinsaatio.com

Marjatta ja Eino Kollin säätiö tukee maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus- ja kehittäjäryhmille. Haasteena on ruokkia sellaista kehitystä, jolla olisi pitkällä tähtäimellä elinympäristömme kannalta positiivista vaikutusta.

OLVI-säätiö sr

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1955

www.olvisaatio.fi

OLVI-säätiön tarkoituksena on avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa ja lahjakkaiden nuorten opintoja sekä parantaa jatko-opintojen edellytyksiä. Lisäksi säätiö avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden, erityisesti kala- ja maatalouden, kehittämistä.

Paulon säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1966

www.paulo.fi

Paulon Säätiön tehtävä perustuu Hulda Paulon ja hänen tyttärensä Marjan tahdonilmaisuun käyttää testamenttilahjoituksen tuotto niiden alojen tukemiseen, jotka olivat perheelle merkityksellisiä. Säätiön tarkoituksena on lääketieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen, liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön edistäminen sekä kuva- ja musiikkitaiteen tukeminen. Nämä elementit muodostavat pohjan säätiön säännöille.

Reijo Rautauoman säätiö sr

Lue lisää

Perustamisvuosi: 2008

www.reijorautauomasaatio.fi

Reijo Rautauoman säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea pelastustoiminnan, katastrofiavun ja logistiikka-alan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1948

www.gyllenbergs.fi

Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelses ändamål är att understöda medicinsk och därtill ansluten naturvetenskaplig forskning, särskilt på området för hur det fysiska och människans fysiska funktioner påverkas av det andliga och själsliga. Stiftelsen understöder även blodforskningens område. Stiftelsen beviljar stipendier för fortbildning och projekt som följer en inriktning som bygger på av Rudolf Steiner angiven grund. Stiftelsen ger även understöd för biodynamisk odling.

Stiftelsen Tre Smeder

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1993

www.tresmeder.fi

Stiftelsen Tre Smeders ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden genom kulturell och ideell verksamhet primärt i Helsingfors samt att vårda Helsingfors Sparbanks traditioner. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för verksamhet inom kultur, idrott, och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom sitt verksamhetsområde. Stiftelsen verkar genom att understöda både korta projekt och mera långsiktiga satsningar på att utveckla Helsingfors som en mångkulturell huvudstad med betoning på svenska språket.

Suomen Kulttuurirahasto

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1939

www.skr.fi

@Skr_fi ja @kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto tukee Suomen kulttuurielämää myöntämällä apurahoja tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa.

Suomen Pörssisäätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1985

www.porssisaatio.fi

Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja -markkinoita sekä suomalaisten säästämistä, sijoittamista ja talousosaamista. Säätiö pyrkii kehittämään kotimaisia pääomamarkkinoita, jotta yritykset voivat hakea kasvuunsa rahoitusta ja kotitaloudet voivat olla mukana rahoittajina. Pörssisäätiö myöntää vuosittain apurahoja arvopaperimarkkinoita käsitteleville tutkimuksille.

Svenska litteratursällskapet i Finland

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1885

www.sls.fi

@SLSforskning och @SLS_Finland

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) främsta mål är att bevara, utforska och sprida kunskap om den svenska kulturen och det svenska kulturarvet i Finland. Till uppdraget hör också att stöda forskning om svenska språket och litteraturen i Finland och att främja inhemsk litterär verksamhet genom pris och stipendier. SLS bedriver verksamhet inom fyra sektorer: arkiv, forskning, förlag och förmögenhetsförvaltning. SLS delar årligen ut litterära pris till framstående skönlitterära och vetenskapliga författare.

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 2004

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö edistää Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyritysten toimialojen osaamista, kehittämistä ja kilpailukykyä tukevaa koulutusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista keskustelua.

Työsuojelurahasto

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1979

www.tsr.fi

@TSRahasto

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt, ja sen toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Urheiluopistosäätiö sr

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1952

www.urheiluopistosaatio.fi

Urheiluopistosäätiön tarkoituksena on urheilu- ja liikuntakasvatuksen tukeminen Suomessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja urheilijoille, valmentajille sekä urheilu- ja liikuntakasvatustyötä tekeville yhdistyksille. Lisäksi säätiö on käynnistänyt liikuntaa tukevia erillishankkeita. Säätiö on Suomen Olympiakomitean ja Suomen Urheilugaalan yhteistyökumppani. Säätiö pyrkii erityisesti lisäämään liikunnan tasa-arvoisuutta.

Väinö Tannerin säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1961

www.vainotannerinsaatio.fi

Väinö Tannerin säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää tasa-arvoa ja kansanvaltaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Säätiö järjestää ja tukee luentoja, seminaareja ja julkaisuja, ylläpitää vierailuresidenssejä tieteen ja kulttuurin toimijoille, jakaa apurahoja ja palkintoja, edistää ja järjestää suomalaista kulttuuria rikastuttavaa kansainvälistä yhteistyötä sekä edistää ja tukee tasa-arvon ja kansanvallan menestymistä suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehityksessä.

Yksityisyrittäjäin Säätiö sr

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1936

www.yksityisyrittajainsaatio.fi

Yksityisyrittäjäin Säätiön tarkoituksena on edistää yksityisyrittäjyyden vahvistamista ja kehittämistä Suomessa. Säätiö tukee yksityisyrittäjyyttä koskevaa tutkimustyötä ja järjestöjä, jotka tekevät työtä yksityisyrittäjyyden hyväksi. Avustuksilla pyritään vaikuttamaan suomalaisten yrittäjyysasenteisiin, yrittäjyyttä kannustavaan päätöksentekoon sekä yrittäjyyden opetuksen edistämiseen yhteistyössä opetusviranomaisten ja korkeakoulujen kanssa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Alkoholitutkimussäätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1950

www.alkoholitutkimussaatio.fi

Alkoholitutkimussäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea tieteellistä tutkimusta, jonka kohteita ovat alkoholin käyttö sekä alkoholi yksilön ja yhteiskunnan ongelmana. Raittius- ja huumausainetutkimus sekä erilaisten riippuvuuksien haittojen, ongelmien, ehkäisyn ja hoidon tutkimus kuuluvat säätiön toiminnan piiriin.

Helmi Holmgrens Stiftelse sr

Lue lisää

Perustamisvuosi: 2002

Helmi Holmgrens Stiftelsens ändamål är att stöda den diakonala verksamheten i de evangelisk-lutherska församlingarna i Helsingfors med omnejd. Understöden bör i första hand utgå till svenskspråkiga församlingar. Stiftelsen stöder också de privata åldringshemmen och annan frivillig välgörenhetsverksamhet i Helsingfors med omnejd. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att dela ut understöd närmast åt stiftelser, föreningar eller andra institutioner.

Jane ja Aatos Erkon säätiö sr

Lue lisää

Perustamisvuosi: 2002

www.jaes.fi

Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta lääketieteen, tekniikan ja talouden aloilla. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää taidetta ja kulttuuria sekä urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta Suomen kansakunnan etujen mukaisesti. Säätiö jakaa vuosittain pääoman tuotosta merkittävän osan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Säätiö tukee tutkimus- ja opetustoimintaa, myöntää avustuksia sekä tukee tutkimusprojekteja alan laitoksissa Suomessa ja ulkomailla.

Kaatuneiden muistosäätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1944

www.muistosaatio.fi

Säätiön tarkoituksena on kaatuneiden sotilaiden varattomien omaisten ja Suomen maanpuolustustehtävissä vaikeuksiin joutuneiden henkilöiden ja heidän omaistensa aineellinen ja henkinen tukeminen. Säätiö edistää sankarihautojen, kenttähautausmaiden ja muistomerkkien järjestelyä, hoitoa ja kaunistamista sekä sankarivainajien muiston vaalimista ja veteraaniperinnön säilymistä.

Kansan Sivistysrahasto

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1955

www.sivistysrahasto.fi

@Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahasto tukee apurahoin tieteen ja taiteen tekijöitä. Apurahat kohdistuvat pääosin hankkeiden alkuvaiheeseen ja kannustavat näin hakijoita kehittämään itseään, opiskelemaan uutta ja heittäytymään luovaan toimintaan. Säätiö keskittyy yhteiskunnalliseen tutkimustoimintaan sekä tasa-arvoa, ihmisarvoa ja suvaitsevaisuutta edistäviin hankkeisiin. Yksityinen säätiö toimii läheisessä yhteistyössä työväenliikkeen kanssa.

Koneen Säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1956

www.koneensaatio.fi

@KoneenSaatio ja @koneensaatio

Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria, taidetta ja tieteen yleistajuistamista apurahoin sekä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä. Säätiö on tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle.

Liikesivistysrahasto

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1919

www.lsr.fi

@liikesivistysra

Liikesivistysrahasto tukee kauppatieteellistä tutkimusta myöntämällä apurahoja vuosittain. Myönnetyistä apurahoista valtaosa käytetään akateemiseen tutkimustyöhön. Säätiö on lisäksi osallistunut Aalto-yliopiston ja muiden kauppatieteellisten yliopistojen pääomakeräyksiin. Säätiön toiminnan perustana ovat lahjoitukset, joiden reaaliarvon säilyminen turvataan sijoittamalla ne tuottavasti.

Mannerheimin Lastesuojeluliiton Tutkimussäätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1984

www.mll.fi/organisaatio/saatiot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tutkimussäätiö edistää ja tukee lapsuutta sekä lasta, nuorta ja lapsiperheitä koskevaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä.

Me-säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 2015

www.mesaatio.fi

Me-säätiön tavoitteena on vähentää lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa. Säätiön pääasiallinen tarkoitus on tukea yhdenvertaisuutta edistäviä hankkeita. Lisäksi säätiö tukee ympäristönsuojelua Suomessa.

Osk. Huttusen säätiö sr

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1957

www.oskhuttusensaatio.net

Osk. Huttusen säätiön tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin ja talouselämän tukeminen raha-avustuksia myöntämällä.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö sr.

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1988

www.pss-saatio.fi

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö tukee ja edistää lääketiedettä ja terveydenhoitoa. Tuki keskittyy erityisesti lasten ja vanhusten tautien ehkäisyyn sekä heidän henkisen ja ruumiillisen hyvinvointinsa hyväksi tapahtuvaan toimintaan. Lisäksi säätiö ylläpitää perustajiensa kotia museona.

Saastamoisen säätiö sr

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1968

www.saastamoinenfoundation.fi

Saastamoisen säätiö tukee taidetta ja taiteilijoita ylläpitämällä, kehittämällä ja esittämällä taidekokoelmaa. Säätiö jakaa apurahoja tieteelle ja koulutukselle ja tekee yhteistyötä muun muassa Itä-Suomen yliopiston, Aalto-yliopiston sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa. Säätiön tärkein tavoite on kansainvälisen tutkimuksen, koulutuksen ja verkostoitumisen edistäminen.

Stiftelsen för Åbo Akademi

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1917

www.stiftelsenabo.fi

@stiftelsenabo

Stiftelsens för Åbo Akademi sr ändamål är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi så som ett i Åbo stad verksamt svenskspråkigt universitet samt att även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning.

Suomen Hammaslääketieteen Säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1989

Säätiön verkkosivut

Suomen Hammaslääketieteen Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea suomalaista hammaslääketieteellistä tutkimustyötä. Säätiö jakaa apurahoja ja palkintoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, perustaa ja ylläpitää tarpeellisia tutkijan toimia ja laitoksia sekä tukee tutkimushankkeita.

Suomen Lääketieteen Säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1960

www.laaketieteensaatio.fi

Suomen Lääketieteen Säätiö jakaa apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen kaikille aloille. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja yli kaksi miljoonaa euroa ja rahoittaa noin 150 lääketieteen tutkijaa. Säätiö kohdistaa tukensa erityisesti nuorille tutkijoille.

Svenska Kulturfonden i Björneborg sr

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1919

www.skib.fi

Svenska Kulturfonden i Björneborg är en allmänyttig obunden stiftelse vars syfte är att understöda svensk kulturverksamhet i Björneborg med omnejd. Sitt syfte uppfyller stiftelsen främst genom att understöda undervisningsverksamhet och annan verksamhet på svenska i Björneborg. Stiftelsen understöder också olika typens projekt som har knytning till det svenska i Björneborgstrakten eller som stöder ett svenskt engagemanget i trakten.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 2003

www.100-vuotissaatio.teknologiateollisuus.fi

@TechFinland100

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö rakentaa teknologia-alojen ja yhteiskuntamme tulevaisuutta. Säätiö haastaa rohkeisiin tekoihin uudistuvan suomalaisen koulun ja huipputason tutkimuksen edistämiseksi. Perustamisestaan lähtien säätiö on myöntänyt yhteensä 115 miljoonaa euroa uusiin avauksiin. Säätiö panostaa toiminnassaan yhdessä tekemiseen ja kokeilemalla oppimiseen.

Turun yliopistosäätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1974

www.turunyliopistosaatio.fi

Turun Yliopistosäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkeimpinä toimintamuotoina ovat säätiön hallinnoitavana olevat rahastot, joiden tuotoista säätiö jakaa vuosittain merkittävän määrän apurahoja. Lisäksi Turun Yliopistosäätiö omistaa useita kulttuurikohteita, joiden toiminnalla ja ylläpidolla toteutetaan säätiön perustarkoitusta eli edistetään Turun yliopiston tarkoitusperien saavuttamista.

Ulla Tuomisen säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1990

www.ullatuominen.fi

Ulla Tuomisen säätiö tukee sähkö- ja tietotekniikan sekä niitä lähellä olevien alojen tutkimista. Vuosittain jaettavien apurahojen määrä on noin 240 000 euroa.

Viestintäalan tutkimussäätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1960

www.vkl.fi/vts

@viestintaala

Viestintäalan tutkimussäätiö edistää painetun, sähköisen ja sisältölähtöisen digitaalisen viestinnän kilpailukykyä tukemalla alan liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä sekä alan koulutusta, osaamisen kehittämistä ja viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä. Säätiön tavoitteena on edistää suomalaisen viestintäalan menestystä. Säätiö järjestää teemahakuja ja rahoittaa toimalaa uudistavia, tulevaisuuteen orientoituneita ja innovatiivisia hankkeita.

William ja Ester Otsakorven Säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1928

www.otsakorpi.fi

@otsakorvensaati ja @otsakorvensaatio

William ja Ester Otsakorven Säätiö tukee ammatillista koulutusta ja yritystoimintaa Kymenlaakson sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella. Säätiö pyrkii parantamaan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä edullisilla lainoilla. Säätiö avustaa toiminta-alueellaan ammattiin opiskelevia myöntämällä apurahoja opintoihin ulkomailla. Lisäksi Säätiö tukee alueensa ammatillisten oppilaitosten opetusta kehittäviä hankkeita sekä opettajien kansainvälistymistä ja jatkokoulutusta.

Yrjö Jahnssonin säätiö

Lue lisää

Perustamisvuosi: 1954

www.yjs.fi

Yrjö Jahnssonin säätiön tarkoituksena on suomalaisen taloustieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuksen edistäminen sekä suomenkielisten oppi- ja tutkimuslaitosten ylläpitäminen ja tukeminen. Säätiö myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimukseen ja järjestää seminaareja.