Sekelskaparna - tävlingsregler och -villkor

Läs noggrant igenom instruktionerna innan du deltar i tävlingen.

Sekelskaparna är en innovationstävling som initierats av medlemmarna i Delegationen för stiftelser och fonder och som finansieras av fonderna. Genom att delta i tävlingen godkänner du nedanstående tävlingsvillkor. Arrangören förbehåller sig rätten att utesluta ett team ifall teamet eller en av dess medlemmar bryter mot reglerna eller Finlands lag. Beslut om uteslutning meddelas per e-post till teamets kontaktperson.

1. Utmaningen

Utveckla en lösning som ökar möjligheterna för 10–26-åriga unga och människor i deras vardag att stöda ungdomars välbefinnande och delaktighet i samhället. Lösningen kan tangera vilket som helst delområde i de ungas liv, så som skola, kunskap och utbildning, fritid, hemförhållanden eller arbete.

2. Behörighet

2.1 Ansökan bör vara inskickad till webbplattformen som utses av arrangören, senast 1.2.2017 klockan 12. Arrangören ansvarar ej för tekniska problem som kan resultera i försvunna, bristfälliga eller försenade ansökningar.

2.2 Deltagarna bör forma team på minst tre organisationer eller personer. Det finns inget maximiantal teammedlemmar. Teammedlemmen kan vara en organisation eller en fysisk person. Minst en av medlemmarna bör antingen vara en allmännyttig registrerad förening, stiftelse, statlig eller kommunal offentlig aktör eller privatperson. Resten av medlemmarna kan vara privatpersoner eller juridiska personer av valfri kategori. För privatpersoner finns ingen åldersgräns.

2.3 Den enskilda aktören kan vara medlem i flera team som lämnar in tävlingsbidrag, om så önskas, och kan premieras för flera lösningar.

3. Kvalificerade ansökningar

3.1 Behöriga ansökningar bedöms utgående från ansökningskriterierna, som även avgör vilka team som går vidare. De kvalificerade teamen meddelas per e-post. De team som går vidare i tävlingen kan bli ombedda att komplettera sin ansökan inom utsatt tid för att kunna delta i tävlingen.

3.2 Juryns och arrangörens beslut om behörighet, teamen som går vidare samt tävlingens vinnare är slutgiltigt. Juryn förbehåller sig rätten att låta bli att utse en vinnare.

4. Tävlingens geografiska område och språk

4.1 Alla innovationstävlingens lösningar bör ha en koppling till att främja välbefinnandet hos ungdomar som är bosatta i Finland. Lösningen kan även bidra till ökat välbefinnande hos ungdomar bosatta på andra håll i världen.

4.2 Tävlingsbidragen kan skickas in på finska, svenska eller engelska både i tävlingens första fas och i finalen.

4.3 Tävlingen arrangeras i Finland och på den tillämpas finländsk lagstiftning.

5. Tävlingstid och registrering av tävlingsbidrag

Teamen ställer upp i innovationstävlingen Sekelskaparna genom att lämna in en ansökan senast 1.2.2017 klockan 12 via ett elektroniskt formulär på den av arrangören utsedda webbplattformen. Därefter väljs 10-20 tävlingsbidrag till final. I finalfasen förväntas teamen utveckla sina bidrag. De team som deltar i finalfasen kan kompletteras vid behov. Vinnaren eller vinnarna utses under prisgalan 1.10.2017.

6. Användning av deltagarinformation

Tävlingsarrangören har rätt att publicera namnen på teamen och teammedlemmarna som deltar i tävlingen samt information om tävlingsbidragen på sina interna och externa webbplatser samt i samband med annan verksamhet. Offentliggörandet sker i samråd med varje team genom att teamen ger sitt godkännande till det publicerade materialet och försäkrar sig om att materialet inte innehåller sådana affärsidéer eller -hemligheter som teamet ej vill gå ut med. Arrangören har rätt att komma överens om det publicerade materialet med den av teamet utsedda kontaktpersonen.

7. Tävlingsprisen

7.1 Innovationstävlingen arrangeras av en grupp stiftelser och fonder som tillhör Delegationen för stiftelser och fonder. Arrangörernas målsättning är att hitta nya lösningar för att stöda ungdomarnas välfärd och delaktighet. Tillsammans förbinder sig arrangörerna till att finansiera en betydande vinstsumma ifall tävlingsbidragen i stor utsträckning uppfyller kraven för fondfinansiering. Arrangörerna förbehåller rätten att låta bli att dela ut ett förstapris ifall inget av tävlingsbidragen uppfyller kraven för fondfinansiering.

7.2 Vinstsumman kan tilldelas ett tävlingsbidrag, alternativt kan priset delas mellan flera bidrag. Prisutdelningen avgörs av finansieringsvillkoren för de stiftelser som står för vinstsumman. Detta kan medföra begränsar för utbetalningen till olika aktörer inom teamet. Detta kommer ändå inte att påverka valet av tävlingsvinnare, vilket avgörs av juryn.

8. Avhopp eller avstängning från tävlingen

8.1 Arrangören har rätt att utesluta ett team, ifall teamet eller dess medlem bryter mot tävlingens regler eller Finlands lagstiftning.

8.2 Teamet kan betraktas ha avbrutit tävlingen ifall
teamet lämnar in ett skriftligt meddelande om avhopp eller
teamet eller någon av dess medlemmar inte deltar i tävlingens workshops och evenemang eller
teamet inte lämnar in begärda bidrag eller formulär inom utsatt tid
teamet inte besvarar kontaktförsök inom 14 dagar.

8.3 Ifall teamet hoppar av tävlingen
bör det betala summan som tilldelats för utvecklingsarbete tillbaka till arrangören.
arrangören kan, men är inte tvungen att, ta nya team i tävlingen.

9. Immaterialla rättigheter

Deltagarna behåller de immateriella rättigheterna över sina tävlingsbidrag. Arrangören är ej ansvarig för direkta eller indirekta skador som kan förorsakas deltagarna eller tredje man i anknytning till immaterialrätt eller tävlingsdeltagandet.

10. Deltagarnas personuppgifter

På behandling av deltagarnas personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (22.4.1999/523). Personregistrets registerbeskrivning kan läsas på tävlingens webbplats, www.vuosadanrakentajat.fi/se/

11. Ändringar i tävlingsreglerna

Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsreglerna genom att meddela om dessa på tävlingens webbplats, www.vuosisadanrakentajat.fi/se/